Switzerland – photo diary

As a big fan of German-speaking countries visiting Switzerland was on my mind for a long time. I heard lots of good things about it and I have to admit that it didn’t disappoint me at all!

Jako ogromna fanka niemieckojęzycznych krajów odwiedzenie Szwajcarii miałam w planach od dłuższego czasu. Słyszałam mnóstwo dobrych rzeczy na temat tego kraju i muszę przyznać, że się nie zawiodłam!

IMG_6573Probably the most memorable thing about Switzerland is its nature! It is so beautiful – the mountains, the plants, the colour of the river or even the animals – we actually met some bears in Bern!

Prawdopodobnie najlepszą rzeczą na temat Szwajcarii jest jej natura. Jest naprawdę przepięknie – góry, roślinność, odcienie rzeki, czy nawet zwierzęta – spotkałyśmy niedźwiedzie w Bernie!

IMG_6493IMG_7137This is the real colour of the river (no photoshop!)/ To prawdziwy kolor rzeki (żadnego photoshopa!)IMG_7016IMG_6568This is a view of Zürich from Fraumünster church. The entry costs CHF 5 – totally worth it! / Oto widok na Zurych z kościoła Fraumünster. Wejście kosztuje 5 Franków Szwajcarskich i jest tego totalnie warte!IMG_6566IMG_6550So our base was in Zürich but we also went to visit the capital – Bern. These two cities are completely different, Zürich is more of a cultural place with lots of museums, events, great restaurants and bars and Bern is very quiet, beautiful with its nature so if you are looking for a quiet, relaxing time you should definitely go to Bern. And the views are just incredible.

Nasza baza była w Zurychu, ale wybrałyśmy się również do stolicy, czyli do Berna. Te dwa miasta są zupełnie różne, Zurych jest kulturowym miastem z mnóstwem muzeów, różnych wydarzeń, świetnych restauracji oraz barów, a Berno jest bardzo spokojne, piękne przyrodniczo, więc jeśli ktoś szuka cichego, relaksującego miejsca to zdecydowanie powinien wybrać się do Berna. Widoki tam są wręcz niesamowite! IMG_6571One thing I have to mention is that Switzerland is very expensive. It is very charming and beautiful but the prices are really high, especially when it comes to transport and food.

Jedna rzecz o której muszę wspomnieć to fakt, że Szwajcaria jest niestety bardzo droga. Jest czarująca i piękna, lecz ceny są bardzo wysokie, szczególnie, jeśli chodzi o transport i jedzenie.

IMG_7153IMG_6421IMG_7140Beautiful streets of Bern. / Piękne uliczki Berna. IMG_7031I would definitely like to come back to Switzerland one day. There are many places I still need to explore, like Lucerne or Geneva. It is a nice place to live too so I can imagine myself living there one day. Who knows? Maybe I will.

Zdecydowanie muszę kiedyś wrócić do Szwajcarii. Wciąż jest tam wiele miejsc, które chcę odwiedzić, takich jak chociażby Lucerna, czy Genewa.  Uważam też, że Szwajcaria to świetne miejsce do życia, potrafię wyobrazić sobie siebie mieszkającą tam. Kto wie, może pewnego dnia będę.

 

Exploring Sweden – Stockholm

I’ve always wanted to visit Scandinavia. There was even a time when I wanted to learn Norwegian (sic!).  This year I finally made it to Sweden!

Zawsze chciałam odwiedzić Skandynawię. Był nawet czas, kiedy marzyłam, aby nauczyć się norweskiego! W tym roku w końcu udało mi się wybrać do Szwecji.

IMG_5771 2I had to admit that I fell in love with Swedish nature!  It is a beautiful country with many lakes, forests and parks. The air seems different, cleaner (for sure comparing to the air in the city where I live in at the moment – London).

Muszę przyznać, że od samego poczatku naszego pobytu Szwecja urzekła mnie swoją przyrodą. To piękny kraj z mnóstwem jezior, lasów i parków. Powietrze wydaje się inne, czystsze (a już na pewno porównując do powietrza w mieście, w którym mieszkam – Londynie).

IMG_5974The old town, Stockholm/ Stare miasto, Sztokholm

IMG_5932

IMG_5062We arrived to Sweden only for 3 days so decided to spend it in Stockholm. An interesting fact is that Stockholm (the same like Venice for example) is divided by islands! There are 14 of them and they are connected by 53 bridges with each other! Another fact is that only one third of the city’s area is made up of built-up area, the rest is made up of water, forests and parks. I had no idea about it before I came there. These things make the city’s unique atmosphere.

W Szwecji byłyśmy  3 dni, więc zdecydowałyśmy odwiedzić tylko Sztokholm, aby zobaczyć jak najwięcej w tym mieście. Ciekawostką jest, że Sztokholm tak samo jak np. Wenecja składa się z wysp. Jest ich 14 i są połączone ze sobą 53 mostami! Kolejnym ciekawym faktem jest to, że tylko jedną trzecią powierzchni miasta stanowi teren zabudowany, reszta to woda, lasy i parki. Nie miałam o tym pojęcia, zanim tam przybyłam. Ten fakt sprawia, że miasto ma swój wyjątkowy klimat.

IMG_6034

IMG_6070 2In my opinion 3 days to sightsee the city are enough. We spent this time strolling around the climatic little streets of the old town, visiting some parks, point views and taking lots of photos!

Moim zdaniem 3 dni na zwiedzenie Sztokholmu to zdecydowanie wystarczająco. My ten czas spędziłyśmy przechadzając się uliczkami Starego miasta, odwiedzając okoliczne parki, punkty widokowe oraz robiąc mnóstwo zdjęć! 

IMG_6077 copy

IMG_5847

IMG_6087 copyIMG_6085 copy

IMG_5764 2The weather was wonderful – very sunny!/ Miałyśmy wspaniałą słoneczną pogodę!

IMG_6155 copyAt the end a few photos from a forest that was located close to our accommodation (we lived in district called Årsta).

Na koniec kilka zdjęć z lasu, który znajdował się blisko naszego miejsca zamieszkania (mieszkałyśmy w dzielnicy Årsta).

IMG_6161 copyIMG_6156 copyA wonderful sunset. / Cudowny zachód słońca.

IMG_6115 2

IMG_6124Every time I travel and visit a new country it is kind of a ritual that I go to watch the sunset from a beautiful place. I hope I will have enough motivation in the future to get up early and watch the sunrise as it is even more beautiful sometimes.

Za każdym razem kiedy podróżuję i odwiedzam nowe miejsca mam swój rytuał oglądania zachodów słońca z jakiegoś ładnego punktu. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mieć wystarczająco motywacji, żeby wstawać wcześnie rano, aby obejrzeć wschód słońca, który czasem jest nawet piękniejszy.

Italian holiday – part 2 – Rome

Since I remember there was a point on my “Bucket list” saying:

  • spend a real Roman holiday

As a huge fan of “Roman holiday” movie (with Audrey Hepburn in the forefront) I was imagining myself strolling around all these beautiful streets and I was dreaming about driving vespa. This dream has been on my list for a good few years, until this year I managed to make it come true.

Od wielu lat na mojej “Bucket list” (lista rzeczy do zrobienia przed śmiercia) było:

  • spędzić prawdziwe rzymskie wakacje.

Jako ogromna fanka filmu “Roman holiday” (z Audrey Hepburn na czele) wyobrażałam sobie siebie spacerujaca tymi wszystkimi pięknymi uliczkami oraz marzyłam o przejażdżkach vespa. To marzenie widniało na mojej liście ładnych kilka lat, aż w końcu w tym roku udało mi się je spełnić.

Processed with VSCO with g3 presetRome completely charmed me! It is a wonderful city with its own unique atmosphere. It was great to discover new places every day and eat all these delicious goodies (unfortunately fattening). Every day an essential activity was a visit in an ice-cream place 😉

Rzym kompletnie mnie oczarował! To przepiękne miasto z wyjatkowym klimatem. Wspaniale było odkrywać nowe miejsca każdego dnia, oraz zajadać się tymi wszystkimi (niestety kalorycznymi) przysmakami! Każdego dnia punktem obowiazkowym była wizyta w lodziarni 😉

IMG_7673IMG_7671 2The sky above Rome is truly beautiful! The intensity of blue is just stunning!

Niebo nad Rzymem jest przepiękne! Intensywność niebieskiego jest naprawdę powalajaca!

IMG_7536 2IMG_7525 2One of my favourite places in Rome is Fontana Di Trevi! It really makes a huge impression. If we want to take great photos there (without tourists in the background) I recommend to come there very early (I’d suggest 6am). We had luck because we were there at around midday and we managed take some good photos but it was not easy!

Jednym z moich ukochanych miejsc w Rzymie jest Fontana Di Trevi! Naprawdę robi ogromne wrażenie. Jeśli chcemy mieć tam ładne zdjęcia (bez turystów w kadrze), musimy przyjść tam naprawdę wcześnie (sugerowałabym 6 rano). My mieliśmy szczęście, bo byliśmy tam około południa i mimo to udało nam się zrobić to zdjęcie (jednakże zajęło to trochę czasu i wiele nieudanych prób).

IMG_7634 2 2Colosseum is also worth-visitng. We didn’t manage to get inside because the queue was huge, and the temperature outside over 30 degrees, so we decided to walk around and take photos. I will definitely come back to Rome and then I will go inside, and to avoid queuing I will buy the tickets online (we learn from our mistakes ;))!

Koloseum również robi ogromne wrażenie. Nam niestety nie udało się wejść do środka, bo kolejka była niebotycznie długa, a temperatura na zewnatrz ponad 30 stopni, więc postanowiliśmy przejść się tylko dookoła i porobić zdjęcia. Na pewno kiedy wrócę do Rzymu to wybiorę się też do środka, a żeby uniknać stania w kolejce, bilety kupię online (uczymy się na błędach) :))

IMG_7590 2IMG_7570 2IMG_7572 2IMG_7594 2In the photos above we can see the Roman Forum. Great place to go, we can walk to Colosseum in 10 minutes from there.

Na powyższych zdjęciach – Forum Romanum. Wspaniałe miejsce, gdzie warto wybrać się na spacer. Stamtad w około 10 minut dojdziemy do Koloseum.

IMG_7569 2IMG_7675 2The view from Spanish steps.

Widok ze schodów hiszpańskich.

IMG_7714 2One of the most beautiful bridges I’ve seen in my life – Ponte Sant’Angelo.

Jeden z najpiękniejszych mostów, jakie widziałam w całym moim życiu – most Świętego Anioła.

IMG_7755 2It is me with my favourite vespa.

A to ja z moja wymarzona vespa.

IMG_7411Going to Rome I knew what places I wanted to visit and things I wanted to do. And I had to admit that I managed to see and do all of them! A great help was my Couchsurfer – Alessandro, a Roman who hosted me for one night. I discovered this view above thanks to him – he took me there and to other many great places by his motorcycle. It was really lovely to explore all the places, walk all these beautiful streets and at the end of the day cook together  a typical Roman meal! I was so lucky I met so many kind and helpful people on my pathway.

Jadac do Rzymu w myślach miałam rzeczy, które chcę zrobić i miejsca, które chcę odwiedzić. I muszę przyznać, że udało mi się spełnić wszystkie z nich! Ogromna pomoca na pewno był mój couchsurfer – Alessandro, rodowity Rzymianin, u którego zatrzymywałam się przez jedna noc. Odkrycie tego widoku powyżej to jego zasługa – zabrał mnie tam (i w wiele innych miejsc) na swoim motorze. To było naprawdę wspaniałe odkrywać te wszystkie miejsca, spacerować po pięknych uliczkach Rzymu, a na koniec gotować razem typowo rzymskie danie! Miałam ogromne szczęście, że spotkałam tak życzliwych i pomocnych ludzi na mojej drodze.

Italian holiday – part 1 – Positano

Italy has been in my heart for years. I fell in love with Italian architecture, culture, cuisine and everything related to this country when I arrived there almost 10 years ago. So, because of my love to Italy, I decided to spend my summer holiday there this year. I knew two things – I wanted to visit places I’ve never been to and return to these that are already in my heart. So Naples went first. 

Włochy to kraj, który jest w moim sercu od wielu lat. Zakochałam się we włoskiej architekturze, kulturze, kuchnii oraz wszystkim co z tym krajem zwiazane, kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy prawie 10 lat temu. Więc jako że uwielbiam tam wracać zdecydowałam się spędzić tam moje wakacje tego roku. Wiedziałam dwie rzeczy – chcę odwiedzić miejsca w których jeszcze nie byłam, oraz powrócić do tych, które już sa w moim sercu. Na pierwszy ogień poszedł Neapol. 

IMG_7381 2This is a view from our hotel room. Unfortunately I don’t have more worth-sharing photos from Naples. It was the first time I didn’t like an Italian city! So I didn’t take many photos. Actually I only spent there a few hours, because the next day we went to beautiful Positano.

Oto widok z naszego okna hotelowego. Niestety z Neapolu nie mam więcej zdjęć wartych udostępnienia, ponieważ to miasto bardzo mi się nie podobało… Był to pierwszy raz, kiedy jakieś włoskie miasto tak bardzo nie przypadło mi do gustu. A więc nie robiłam za dużo zdjęć. W zasadzie spędziłam tam tylko kilka godzin, bo już następnego dnia wybraliśmy się do przepięknego Positano.

87A0AF46-24C9-4B8E-B071-DDB79BD333A932F540D9-6D5F-4180-AB4F-3363FF822A74F76A26D9-C3DD-4A9C-95C2-DD6205C65160Positano is a real paradise! I felt great and safe there, the people were very kind, and the view –  breathtaking!

Positano to istny raj na ziemi! Czułam się tam wspaniale, bezpiecznie, ludzie sa bardzo życzliwi, a widok zapierajacy dech w piersiach.

IMG_7294I dream of going back there as soon as possible. It is one of my favourite places in the world. 

Marzę o tym, aby tam wrócić jak najszybciej. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi.

IMG_7410 2IMG_7417 2IMG_7446 2The water in the sea was warm and clean, but the beach is unfortunately stony. It shouldn’t be a problem if you rent a sunbed. Along the beach we can find many great places: restaurants, café, bars or ice-cream shops. The prices in Positano are quite high, especially when it comes to accommodation. The hotel prices fluctuate between 250 Euro to even 1000 Euro for one night. A bit cheaper option might be looking for an accommodation by Airbnb. However, the more we pay the better view we get. 

Woda w morzu była czysta i ciepła, lecz plaża niestety jest kamienista. Nie powinien to być problem, jeśli wynajmie się tam leżak. Wzdłuż plaży możemy znaleźć mnóstwo świetnych miejsc: restauracji, kawiarnii, barów, czy lodziarni. Ceny w Positano sa niestety dość wysokie, szczególnie jeśli chodzi o zakwaterowanie. Ceny  za hotel wahaja się od 250 Euro do nawet 1000 Euro za noc. Tańsza opcja może okazać się szukanie zakwaterownia przez Airbnb. Jednakże im więcej zapłacimy, tym lepszy widok otrzymamy.

IMG_7435 2IMG_7470 2In Positano we should be ready to climb heights. It may be tiring sometimes as the stairs are quite steep. But it is only necessary if we look for beautiful backgrounds to take photos, or our hotel is located high. If you visit Positano only for a few hours you can just stay on the beach and it is not necessary to climb high. 

When it comes to public transport from Naples there are two options: 

  • ferry that takes us there in 45 minutes (30 Euro)
  • taking a train and then a bus – it costs 5 Euro and takes around 1,5h to get there.

W Positano trzeba przygotować się na pokonywanie wysokości po schodach. Może to być czasem męczace, ponieważ schody sa często strome. Ale jest to konieczne, tylko jeśli szukamy pięknych kadrów do zdjęć, lub mieszkamy na wzgórzu. Jeśli ktoś tylko odwiedza Positano, można pozostać na plaży i nie ma konieczności wspinania się.

Jeśli chodzi o transport z Neapolu to sa dwie opcje:

  • prom, który kosztuje około 30 Euro za osobę (trwa 45 minut)
  • pociag i autobus – koszt 5 Euro (dojazd zajmuje około 1,5 godz).

IMG_7450 2We can meet lots of cats in Positano! They are beautiful and open to tourists who stroke them. 🙂

W Positano możemy spotkać dużo kotów! Sa piękne i otwarte na turystów, którzy je głaszcza. 🙂

38B9A591-3119-4BF4-9765-33C924150C9FWhen we were on our way back we stopped off in a nearby town called Sorrento. We were just on time to watch a beautiful sunset. What I can say is Sorrento is definitely cheaper than Positano, so it might be a good option to stay in Sorrento and visit Positano from there by bus which takes around 30 minutes. 

W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o pobliska miejscowość o nazwie Sorrento. Załapaliśmy się na cudowny zachód słońca. To co mogę powiedzieć to to, że Sorrento jest również urokliwe i zdecydowanie tańsze, niż Positano. Więc dobrym pomysłem może być zatrzymanie się w Sorrento i odwiedzenie Positano autobusem, który zabierze nas tam w niecałe pół godziny.

1328C83C-F0F5-4A6D-96EB-950B7C0FCB4D

I had a wonderful time in Positano. I truly recommend everyone to go there at least once in a lifetime. 

To był piękny czas spędzony w Positano. Na pewno wrócę tam, kiedy tylko będę miała okazję. Z całego serca polecam każdemu, aby chociaż raz w życiu zawitać do Positano.

 

Bergamo and Milan

A few days ago I went to Bergamo to visit my friend. The weather was lovely like for December, it was sunny and nice. One day we decided to go to Milan that is located around 50 km away from Bergamo. The train connection is great and cheap – it takes just an hour and costs around 5 Euro.

Kilka dni temu wybrałam się na wycieczkę do Bergamo, aby odwiedzić moją przyjaciółkę. Pogodę miałyśmy wspaniałą jak na grudzień, było słonecznie i przyjemnie. Jednego dnia postanowiłyśmy udać się do Mediolanu, który znajduje się jakieś 50 km od Bergamo. Połączenie jest bardzo dobre i tanie – możemy dostać się tam szybką kolejką w około godzinę za jakieś 5 Euro.

IMG_3438q

Both Milan and Bergamo made a good impression on me. Bergamo is a little cosy town with many beautiful narrow streets in typical Italian style. It is much quieter than Milan, which is obviously caused by the size of the town and it is also less popular than Milan so less tourist know about it and visit it.

Zarówno Mediolan, jak i Bergamo bardzo mnie urzekły. Bergamo to urokliwe miasteczko z mnóstwem pięknych, wąskich uliczek, w iście włoskim stylu. Jest tu zdecydowanie spokojniej, niż w Mediolanie, co oczywiście spowodowane jest mniejszą popularnością tego miasta, a więc i też mniejszą liczbą turystów.

IMG_3382.jpg

This beautiful view we can admire from the Via Sant’Alessandro bridge.

Tę piękną panoramę miasta możemy podziwiać z mostu Via Sant’Alessandro.

IMG_3449

That day I wore: faux fur and jeans from Zara, silver turtle-neck top from Stradivarius, hat from Mango and shoes from Warehouse.

Tego dnia miałam na sobie: sztuczne futro i spodnie z Zary, srebrny golf ze Stradivarius, kapelusz z Mango oraz buty z Warehouse.

IMG_3463p.jpg

IMG_3458.JPGA lovely sunset in Bergamo.

Piękny zachód słońca nad Bergamo.

IMG_3542p.jpgThe famous Duomo di Milano.

Słynna katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie.

IMG_3571p.jpg

IMG_3584p.jpg

IMG_3609p.jpg

IMG_3618p.jpgForgive me the quality of some photos. I just really wanted to show you the interior of the Galleria Vittorio Emanuele II (the Italy’s oldest active shopping mall).

Wybaczcie jakość niektórych zdjęć, wiem, że nie jest najlepsza, ale zdecydowałam się jednak je dodać, żeby pokazać wnętrze pięknej galerii Wiktora Emmanuela II (najstrasza działajaca galeria handlowa we Włoszech).

IMG_3631p.jpg

IMG_6961p.jpg

I fell in love with Italy when I came there for the first time being just 14 years old. My love lasts until today and I love to return there whenever I can. Milan is beautiful and I would definitely like to spend more days there. I will definitely be back.

Zakochałam się we Włoszech, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałam w wieku 14 lat.  Ta miłość trwa po dziś dzień i uwielbiam tu wracać, kiedy tylko mam okazję. Mediolan jest piękny i chętnie spędziłabym tam więcej niż jeden dzień, dlatego zdecydowanie planuję wrócić tu w przyszłości.

Justyna x

Fur coat

img_3321It was one of the quickest photoshoots in my life! We went for a shopping with my friend and decided to take a few photos after. My outfit represents Russian culture and it was a project for our college. We decided to combine lots of fur together! It is completely not my style but I kind of like these photos.

To była jedna z najszybszych sesji zdjęciowych w moim życiu! Poszłyśmy na zakupy z koleżanka i zdecydowałyśmy zrobić przy okazji kilka zdjęć na nasz projekt na college. Moja stylizacja prezentuje kulturę Rosji.  To kompletnie nie jest mój styl ale dość lubię te zdjęcia. 

IMG_3360 2The faux fur is mine but the hat was borrowed just for the photoshoot. I don’t think I would ever wear these clothes together again!

To sztuczne futro jest moje, ale czapka została pożyczona. Nie sadzę, abym ubrała to zestawienie ubraniowe ponownie!

IMG_3347 2

IMG_3322 2

IMG_3334 2

IMG_3319 2All the clothes I have on are from Zara, except shoes which are from Warehouse.

Wszystkie ubrania, które mam na sobie sa z Zary, poza butami które sa z Warehouse. 

From Paris with love

Last week I went to visit Paris. It was my another visit to this beautiful city. We went there only for a weekend but had lots of adventures in this short period of time! But I will skip this part of my journey and just tell more about our trip and Paris – the city of lights. It didn’t disappoint me as always.

W zeszłym tygodniu wybrałam się po raz kolejny do mojego ukochanego Paryża. Nie obyło się bez przygód, co jest nieodłącznym elementem mojego życia… Ale z drugiej strony gdyby nie one to życie nie byłoby tak ekscytujące. Byłoby po prostu nudne. Pominę tę część mojej wycieczki i przejdę od razu do rzeczy. Paryż. Miasto Świateł. Jak zawsze mnie nie zawiodło.

img_2451

img_2471We started our first day in Paris in typical Parisian way – with almond croissant and coffee for breakfast. Then we walked, walked, walked…

Naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy bardzo francusko – migdałowym croissant i kawą na śniadanie. Potem ruszyłyśmy w drogę, która nie miała końca.

img_2484We had one aim – to see the Eiffel Tower. I don’t know where it comes from but I can observe an unconditional love to this monument. I am always happy when I see it. 😀 It is so beautiful.

Cel był jeden – wieża Eiffla. Nie wiem z czego to wynika, ale mogę zaobserwować u siebie bezwarunkową, ekscytującą sympatię do tego zabytku. Po prostu napawa mnie optymizmem, kiedy tylko ją widzę. Jest taka piękna.

img_2652We were strolling around Paris admiring beautiful places such as Opéra Garnier, Grand Hotel, surrounding parks and exclusive shops.

Wędrowałyśmy przez prawie cały Paryż, podziwiając przy okazji piękną Operę Garnier, Grand Hotel, okoliczne parki i ekskluzywne sklepy. 🙂

img_2622

img_2623

img_2625

img_2554The weather was just wonderful! That day we made 25 km, we didn’t really need to take the underground or other communication transport because it was too nice outside not to enjoy it. We came back tired but excited for the next day in Paris.

Pogodę miałyśmy niesamowitą! Tego dnia zrobiłyśmy ponad 25 km, nie potrzebowałyśmy metra, było zbyt pięknie na zewnątrz, aby z tego nie skorzystać. Wróciłyśmy zmęczone, ale szczęśliwe i gotowe na kolejny piękny dzień w Paryżu.

IMG_2762